API Key:

223VgwjKoBwrXzoFb2DYNsydoxFz8K8Ni8i1M8V6

URL

https://robot1122.firebaseio.com/

ProjectID

robot1122